این صفحه در حال آماده‌سازی است

English

فروشگاه

جلسات ۱۱ تا ۱۵

آشنایی با وزنِ تصنیف‌های قدیمی

پنج ویدئوی آموزشی

۵۰۰۰۰۰ تومان

خرید

جلسات ۶ تا ۱۰

آشنایی با وزنِ تصنیف‌های قدیمی

پنج ویدئوی آموزشی

۵۰۰۰۰۰ تومان

خرید

جلسات ۱ تا ۵

آشنایی با وزنِ تصنیف‌های قدیمی

پنج ویدئوی آموزشی

۵۰۰۰۰۰ تومان

خرید

کلاس آنلاین

وزن‌شناسی موسیقی ایران

یک جلسه - یک ساعته

۱۰۰۰۰۰ تومان

خرید

---

---

کتاب "مقاصد‌الالحان" از

عبدالقادر مراغی

ویرایش و به کوشش فرید خردمند

۱۰۰۰۰۰ تومان

خرید

جلسات ۱۶ تا ۲۰

آشنایی با وزنِ تصنیف‌های قدیمی

پنج ویدئوی آموزشی

۵۰۰۰۰۰ تومان

خرید

خانه

شرح حال

اجراها

مقالات

نمونه آثار

دانلود

نشر

تصاوير

آموزش

نشانی تماس

پيوندها